© 2017 Danmarks civile Hundeførerforening

DcH’s Grunduddannelse af Trænere

Uddannelsens opbygning og indhold:

DcH’s trænergrunduddannelse består af en række grundmoduler, der er obligatoriske for alle, og en overbygning, der er opdelt i 5 specialeområder (DcH-pogrammet, Agility, Rally-lydighed, Familiehunde og IPO).

Man er uddannet træner i DcH, når man har gennemført grundmodulerne og mindst én af de 5 overbygninger. De 8 grundmoduler skal være gennemført inden påbegyndelse af overbygningen.

Trænergrunduddannelsen er tænkt som et minimum og i nogle tilfælde kun som en introduktion til et område. En dyberegående indsigt i relevante emner eller øvelser udbydes som efteruddannelse på kredsplan.

Den  følgende  beskrivelse af   grundmodulerne og   overbygningsspecialerne indeholder Landsuddannelsesudvalgets minimumskrav til uddannelsens indhold.

Uddannelsen detailplanlægges af kredsenes uddannelsesudvalg.

 

Modul 1: ”Velkomst og introduktion”

Modulet skal indeholde:

 Velkomst

 • Præsentation af instruktør/aspiranter.
 • Navneleg

 Lidt om at gå på kursus

 • Vær åben – Vær positiv – Tag notater – Vær aktiv – Afvis ikke noget nyt – Kom til tiden – gå ikke før tiden osv.

Lidt om hele forløbet af trænergrunduddannelsen.

 • Det udleverede materiale forudsættes læst før hvert modul
 • Afbud senest fem dage før – ellers kommer lokalforeningen til at betale
 • Evt. pre-tests inden selve modulerne og tests på selve modulerne kan forekomme

DcH’s opbygning

Kommunikation – kort introduktion

 • Definition af ordet
 • Vi har ikke det samme billede inde i hovedet, når vi hører noget
 • Attitude
 • Ord, betoninger, kropssprog
 • Eks. på kommunikation

Improvisationsøvelser

Zoner og territorier

Zoner:

 • Intimzone
 • Personlig zone
 • Social zone
 • Offentlig zone

Øvelse hvor aspiranterne skal finde den rigtige afstand at stå på over for en anden person. Territorier:

 • Som f.eks. bænk eller bussæde

Aktiv lytning

 • Øvelse med aktiv lytning

Sansernes betydning for omgangen med andre mennesker

 • Synet
 • Hørelsen
 • Følesans
 • Lugtesans
 • Smag
 • (Intuition)

1 dags kursus

 

Modul 2: Pædagogik, kommunikation og planlægning

Formålet er at give kursisterne et indblik i, hvordan kommunikation fungerer, og hvordan træneren kan give den optimale læring – herunder også forståelse og erkendelse af rollen som ”fag-person”.

Der gives forskellige værktøjer til træningstilrettelæggelse, type-bestemmelse og kommunikation.

Modulet skal indeholde:

Del 1: – Pædagogik, psykologi og kommunikation

 • Hvad er en god træner i DcH – debat og nøgleord om dette emne
 • Trænerrollen, introduktion til rolleforståelsen
  • Selvforståelse og selvindsigt – hvordan er aspiranten som person, og hvad betyder dette i forhold til trænerrollen? Her kan anvendes forskellige type-test, som man kan tale ud fra. Der bør vælges minimum 2 forskellige tests
  • Kommunikationsteorier, aktiv lytning, afsender/modtager. Udvælg nogle relevante og interessante teorier og værktøjer, som gruppen kan arbejde med
  • Konflikthåndtering – introduktion til konflikttrappen og kommunikation i forbindelse med konflikter

Del 2: – Træningstilrettelæggelse

 • Planlægningsværktøjer – udvælg minimum 2 værktøjer eksempelvis, Mind-map, Post-it, skemaer af forskellig art
 • Hvordan ”fører man journal” over sit hold? Fordele og ulemper
 • Hvilke informationer er vigtige for en træner at have
 • Tips og Tricks

Modulet bør indeholde både teori og praktik såsom gruppearbejde, typetests mv. Der bør henvises til, hvor og hvordan kursisterne kan hente yderligere information.

1 dags kursus

 

Modul 3: ADFÆRD – Hundens historie, udvikling og prægning

Formålet er at give kursisterne et grundigt kendskab til de terminologier, som vi i DcH anvender, når vi omtaler hundens adfærd.

Modulet skal indeholde:

 • En kort gennemgang af hundens oprindelse og historie
 • Gennemgang af hundens 5 sanser
 • En mere dybdegående gennemgang af:
  • hundens udvikling fra hvalp til voksen, med gennemgang af de forskellige faser, herunder medfødt adfærd, prægning, socialisering og tillært  adfærd
  • normal og unormal adfærd (angst, stress, aggression, indlært hjælpeløshed og kropszoner)

Der bør henvises til, hvor og hvordan kursisterne kan hente yderligere information.

1 dags kursus

 

Modul 4: ADFÆRD – Hundens sprog og kommunikation

Formålet er at give kursisterne en begyndende grundlæggende forståelse af, hvordan hundene kommunikerer med hinanden, hvad det betyder, og hvordan vi selv kan udnytte det i vor træning og omgang med hunde.

Modulet skal indeholde:

 • Hundens sprog/reaktioner
 • Gennemgang af afstandssøgende og afstandsmindskende signaler
 • Førerens kropsprog og reaktioner
 • Relationer mellem fører og hund

Der bør indgå praktik, hvor ovennævnte kropsprog indgår – f.eks. momenter fra adfærdsanalyse, så kursisten udover det teoretiske også kan se det fungere i praksis. Praktikken kan delvis erstattes med videoklip.

Der bør henvises til, hvor og hvordan kursisterne kan hente yderligere information.

1 dags kursus.

 

Modul 5: Raceegenskaber

Med udgangspunkt i hundenes oprindelige anvendelsesformål/fagområder bør man gennemgå følgende:

Introduktion

 • Den karakteristiske (genetiske) adfærd, som f.eks. jage, gø, bære, grave, vogte.
 • Forskellige temperamenter (reserverede, værdige, livlige, kort lunte, lang lunte).
 • Forskellen på mentalitet og temperament.
 • Forskellig kropsbygning, pels, gangarter, bevægelsesmønstre.
 • Forskellige arbejdsbaggrunde – racetypiske egenskaber – racetilpasset træningsvejledning.

Opdeling i grupper – ud fra samme arbejdsopgaver og ”erhverv”: 

 • Tempel- og alarmhunde
 • Kamp- og vagthunde
 • Træk- og slædehunde
 • Grav- og rottehunde
 • Hyrdehunde
 • Kvæg- og vagthunde
 • Jagthundegrupper:
  • Stødende fuglehunde
  • Stående fuglehunde
  • Apporterende fuglehunde
  • Gøende, drivende jagthunde
  • Hurtige drivende jagthunde
  • Stillende jagthunde

Indenfor hver af grupperne fortælles om:

 • Anvendelse/erhverv/arbejdsmetoder.
 • Gruppens specielle egenskaber.
 • Specielle træningsråd/-forhold med betydning for træning.
 • Racerelateret hensigtsmæssig/uhensigtsmæssig adfærd.

Der kan evt. suppleres med videoklip om hundens arbejdsmønstre og/eller med praktik, som kan synliggøre forskellene på racerne ved at vise forskellige racers reaktion i samme situationer (f.eks. ved jagt af klud/skind og møde med andre hunde og mennesker).

Der bør henvises til, hvor og hvordan kursisterne kan hente yderligere information.

Der undervises ud fra kompendiet ” Race egenskaber” udarbejdet efter Åsa Ahlboms materiale.

1 dags kursus

 

Modul 6: Indlæringsprincipper og -metoder

Teoretisk og praktisk gennemgang af de forskellige indlæringsprincipper og metoder, incl. fordele og ulemper.

Modulet skal indeholde:

1. Indlæringsprincipper

 • Klassisk indlæring
  • Hvad er klassisk indlæring?
  • Reflekser/følelser
  • Stress – betydning for indlæring
 • Operant indlæring
  • Hvad er operant indlæring?
  • Positiv forstærkning og straf – Negativ forstærkning og straf – Forstærkning/straf skema udleveres
  • Belønning

 2. Indlæringsmetoder

 • Fysisk håndtering
 • Lokning
 • Observation
 • Tilrettelæggelse af miljø
 • Fange adfærd
 • Fri Shaping
 • Target
 • Momenttræning
 • Forlæns- og baglænskædning

 3. Indlæringsfaser

Generelt omtales de 3 indlæringsfaser

 • Indlæringsfasen
 • Stabiliseringsfasen
 • Generaliseringsfasen

Introduktion/repetition til/af drifter og instinkter og disse betydning for indlæring – herunder definitioner på drift, instinkt, nøglestimuli. Temaer som driftskurver og driftsbægeret bør også berøres.

Træneraspiranterne skal i praksis have mulighed for at afprøve principper og metoder på hund med fører.

1 dags kursus

 

Modul 7: Hvalpens socialisering, opdragelse og træning

Formålet med hvalpetræningen er at give hundeføreren viden om hvalpen, så vi får en glad og harmonisk hund, der er til glæde for alle. Vi skal derfor forholde os individuelt til den enkelte hvalp og tage hensyn til dens temperament og den udviklingsfase, som den aktuelt befinder sig i.

Der er mange ting, den nye hvalp skal vænne sig til, mange ting den skal lære, og de første erfaringer, hvalpen får i det nye miljø, er derfor af stor betydning for dens udvikling og forholdet til familien.

Miljøtræning er noget af det første, man skal gå i gang med. Hvalpen skal lære at orientere sig forskellige steder, lære så mange forskellige lyde som muligt, lære at køre i bil, lære at forcere forhindringer, lære at forholde sig til andre dyr, lære at omgås børn og fremmede personer – i det hele taget skal man give hvalpen udfordringer, så den er godt rustet til at indgå i familiens sociale liv og kan leve op til de forventninger, man har til den.

Det er vigtigt at skelne mellem opdragelse og træning.

Modulet skal indeholde:

 • Kort gennemgang af hvalpens udviklingsfaser frem til 8 mdr.
 • Socialisering og miljøtræning (hjemme, skoven, byen, andre dyr, børn osv.)
 • Udvælgelse af legekammerater til frikvarter (fysisk/psykisk – racetyper)
 • Legeøvelser (samarbejde mellem hund og fører)
 • Kropskontroløvelser
 • Instinktøvelser (apport, søgeopgaver)
 • Samarbejdsøvelser (kontaktøvelser, tricks)
 • Forskellige former for indkald
 • Forskellige belønningsformer
 • Gå pænt i line, dæk, sit
 • Berøring og ro (social kontakt med hund)
 • Opdragelse (alene hjemme, renlighed m.v.)
 • Hvilke krav man kan stille til en hvalp
 • Konsekvens
 • Forholdet hvalp – voksen hund – gammel hund Modulet bør indeholde både teori og praktik.

Modulet bør indeholde både teori og praktik.

Der bør henvises til, hvor og hvordan kursisterne kan hente yderligere information.

1 dags kursus

 

Modul 8: Grundlæggende holdtræning i praksis

Formålet er at give kursisterne indsigt i de mange forskellige aspekter og forudsætninger, der har betydning for både træneres og hundeejeres oplevelse af et vellykket træningsforløb.

Hvordan kommer du som træner godt i gang, og hvilke forhold skal du kunne informere og vejlede hundeejerne om.

Modulet skal indeholde:

Modtagelse og fastholdelse af medlemmer

 • At føle sig velkommen
 • At blive værdsat
 • Succes i træning
 • Inddragelse i klubarbejde

Respekt for hunden og dens ejere

Hundeejers baggrund og forventninger

Trænerens baggrund og forventninger

Sammensætning af hold

 • Størrelse
 • Typer
 • Ejer forventninger
 • Ejer alder

Valg af træningsplads

 • Skov og strand
 • By
 • Legeplads Hundens røgt og pleje Hundelovgivning

Børn og hunde

Hund i hjemmet

 • Alene hjemme
 • Gæster i hjemmet
 • Madskål
 • Vogter ved dør og have

Forholdet til fremmede mennesker og fremmede hunde Modulet bør indeholde både teori og praktik.

Der bør henvises til, hvor og hvordan kursisterne kan hente yderligere information.

1 dags kursus

 

Modul 9: DcH programmet – overbygningsdelen på grunduddannelsen

Landsuddannelsesudvalgets minimumskrav til indhold til DcH programmet som overbygning til grundmodulerne.

Overbygningen omfatter C- og B-klassen og består af 4 moduler, som afvikles løbende over et halvt år, i alt 5 dage.

Der skal i alle moduler undervises i forskellige indlæringsmetoder og indlæringsprincipper i forhold til forskellige hunderacer og -typer.

A og E klassen udbydes som efteruddannelse i de enkelte kredse.

 

Modul 9.1 – Lydighed

1 dag

Der arbejdes med øvelserne: Lineføring/fri ved fod, Stå, Sid, Dæk, ”C” Spring og Fremadsendelse.

Praktisk anvendelse af forskellige indlæringsmetoder og belønningsformer.

Øvelserne beskrives og gennemgås, så aspiranten opnår et godt kendskab til arbejdet med hvordan øvelserne kan opbygges fra opstart af øvelserne med unghunden til det færdige konkurrenceprogram (C+B).

Modul 9.2 – Apport / frit søg

1 dag

Der arbejdes med øvelserne: Apport, “B” Spring (spring med apport) og Frit søg. Praktisk anvendelse af forskellige indlæringsmetoder, herunder baglænskædning og boldmotivation/byttedrift, og forskellige belønningsformer.

Opdeling af indlæring af øvelserne i demomenter, f.eks. for Frit søg: søget, genstands- markering, opsamling og hjembringning (apportering).

De ydre påvirkningers betydning for hundens arbejde gennemgås (vind, areal, genstandstyper, miljøpåvirkninger m.v.)

Øvelserne beskrives og gennemgås, så aspiranten opnår et godt kendskab til arbejdet med hvordan øvelserne kan opbygges fra opstart af øvelserne med unghunden til det færdige konkurrenceprogram (C+B). Husk at tage højde for hundens alder ved indlæring af spring.

Modul 9.3 – Rundering med hals og bringsel

2 dage

Der arbejdes med øvelsen: Rundering.

Praktisk anvendelse af forskellige indlæringsmetoder og belønningsformer.

Der skal lægges vægt på figurantarbejdet og udløbet, med fokus på, at hunden påviser uden berøring af figuranten.

Indlæring af figurantglæde både med halsgivning og bringsel.

Øvelsen beskrives og gennemgås, så aspiranten opnår et godt kendskab til arbejdet med hvordan øvelsen kan opbygges fra opstart af øvelsen med unghunden til det færdige konkurrenceprogram (C+B).

Modul 9.4 – Spor

1 dag

Der arbejdes med øvelsen: Spor.

Praktisk anvendelse af forskellige indlæringsmetoder og belønningsformer. Emner, der bør gennemgås:

Teori:

 • Hundens næse i relation til sporarbejde
 • Fært beskrivelse/udvikling (dynefært, kildefært, id-fært)
 • Ydre forholds betydning for indlæringen/sværhedsgraden
 • ”sporhjulet” gennemgås (gennemgang af delmomenter i sporarbejdet)
 • Problemløsning (kort om hastighed – flak – manglende koncentration)

Praktik:

 • Spor opstart med hvalpe
 • Udvikling på sporet med fortsætterhunde, herunder indlæring af knæk
 • Problemløsning med 1-2 ældre hunde (ønskeligt, hvis det kan nås)

Øvelsen beskrives og gennemgås, så aspiranten opnår et godt kendskab til arbejdet med hvordan øvelsen kan opbygges fra opstart af sporet med unghunden til det færdige konkurrencespor (B).

Fordele og ulemper med opsamling/markering af genstande skal gennemgås.

 

Modul 10: Agility – overbygningsdelen på grunduddannelsen

Landsuddannelsesudvalgets minimumskrav til indhold af Agilityprogrammet som overbygning på grundmodulerne.

De 8 grundmoduler skal være taget inden påbegyndelse af Agilityoverbygningen. Overbygningen består af 4 moduler, som afvikles løbende over et halvt år, i alt 6 dage.  Der skal i alle moduler undervises i forskellige indlæringsmetoder og indlæringsprincipper i forhold til forskellige hunderacer og -typer.

Modul 10.1 – Indlæring af forhindringerne, sikkerhed (teori/praktik)

1 dag

Gennemgang af regler (SBT).

De forskellige indlæringsprincipper på alle feltforhindringer samt rækkefølgen, de bør indlæres i (løbefelter, 2 på 2 af, touchplade mm.) baglænskædning, højre og venstre side.

Slalom (Allémetode 2 slags, buer, 2 + 2, lokke, mm.). Hundens sikkerhed, Forhindringernes sikkerhed.

Modul 10.2 – Indlæring og handling, træningsprogram (teori og praktik)

2 dage

Fremadsendelse på spring.

Indlæring af øvrige forhindringer (min. 2 metoder).

Indlæring og handling på de forskellige niveauer, sammensætning af forhindringer fra begynder til udvidet handling.

Som minimum: Forkryds, bagkryds, blindkryds, ketschker, stakit, træk/skub imellem. Sammensætte et træningsprogram for de forskellige hold (f.eks. begynder/fortsætter/konkurrencehold) (gruppe arbejde).

Kort intro af konditionstræning for fører og hund, samt opvarmning/skridte af/ udstrække/massere.

Modul 10.3 – Handling – aspiranterne skal undervises og selv undervise i handling

2 dage

8 timer: Deltagerne viser nogle handlingsteknikker for hinanden, og vi drøfter de forskellige forløb.

8 timer: Undervisning af fremmede hundeførere – kredsinstruktører er med på sidelinjen.

Modul 10.4 – Banebygning (teori/praktik)

1 dag

Banebygning til træning og konkurrence – som herefter afprøves. Fokus på sværhedsgraden i de forskellige klasser.

Krav til tider/handling/klasse 1-3 og åbne klasser. Hundens løbebaner.

Aspiranten skal fremsende egne tegninger til træningsforslag af modultræning for begynderhold, samt af modul/bane for konkurrencehold. Tegningerne skal sendes til kursuslederen – helst elektronisk.

 

Modul 11: Rally-lydighed – overbygningsdelen på grunduddannelsen

Landsuddannelsesudvalgets minimumskrav til indhold af Rallyprogrammet som overbygning på grundmodulerne.

De 8 grundmoduler skal være taget inden påbegyndelse af Rallyoverbygningen. Overbygningen består af 3 moduler, som afvikles løbende over et halvt år, i alt 4 dage.  Der skal i alle moduler undervises i forskellige indlæringsmetoder og indlæringsprincipper i forhold til forskellige hunderacer og -typer.

Modul 11.1 – Introduktion

1 dag

 • Handling og miljøtræning
 • Kropssprog – non verbal kommunikation
 • Desensibilisering
 • Afstandsbelønning og andre belønningsformer

Kommunikation med hunden via håndtegn og kropssprog.

Belastninger fra miljøpåvirkninger og begreberne habituering og desensitivering. Opbygning af hundens evne til at arbejde for belønning.

Modul 11.2 – Øvelser

2 dage

 • Kontaktøvelser – fokus
 • Bagpartskontrol – inkl. bakke øvelser
 • Højre handling
 • Spring – forhindringer – højrespring, længdespring (flyv), tunnel
 • Fremsendelse til kegle
 • Sideskift
 • Modul-opbygning af øvelsessammensætninger/træningsbaner Kendskab til alle øvelserne og ideer til træningsmetoder

Modul 11.3 – Regler bedømmelse og stævneafvikling

1 dag

 • Gennemgang DcH regelsæt
 • Bedømmelse
 • Praktisk stævneafvikling inkl. sekretærfunktion
 • Coaching af hunde og førere – ifm. stævner

En dommer kan inviteres til at deltage i modul 3 som konsulentassistance.

 

Modul 12: IPO – overbygningsdelen på grunduddannelsen

Landsuddannelsesudvalgets minimumskrav til indhold af Brugsprøveprogrammet som overbygning på grundmodulerne.

De 8 grundmoduler skal være taget inden påbegyndelse af IPO-overbygningen. Overbygningen består af 3 moduler, som afvikles løbende over et halvt år, i alt 4 dage.  Der skal i alle moduler undervises i forskellige indlæringsmetoder og indlæringsprincipper i forhold til forskellige hunderacer og -typer.

IPO-overbygningen gennemføres i samarbejde med Landsforeningens brugshundeudvalg, med mulighed for deltagelse af træneraspiranter fra alle kredse.

Modul 12.1 – Spor (gruppe A + SPH)

1 dag

 • Gennemgang af FCI’s prøveprogram Brugshundesport 2012.
 • Gennemgang af de almindelige bestemmelser for IPO1, IPO2 og IPO3, samt SPH1 og SPH2 spor.

Modul 12.2 – Lydighed (gruppe B)

1 dag

 • En teoretisk gennemgang af lydighedsprogrammet for IPO1, IPO2 og IPO3.
 • En praktisk del hvor de enkelte øvelser gennemgås.

Modul 12.3 – Forsvarsarbejde (gruppe C)

2 dage

Formålet med kurset er at introducere deltagerne for beskyttelsesarbejdet samt anvendelse af figurantens hjælpemidler og udstyr.

 • Gennemgang af indlæringsprincipper og træningsmetoder.
 • Praktisk del hvor programmet gennemgås.

 

Modul 13: Familiehunde – overbygningsdelen på grunduddannelsen

Landsuddannelsesudvalgets minimumskrav til indhold af overbygning for træning og aktivering af familiehunde som overbygning på grundmodulerne.

De 8 grundmoduler skal være taget inden påbegyndelse af Familiehunde-overbygningen. Overbygningen består af 4 moduler, som afvikles løbende over et halvt år, i alt 4 dage.  Der skal i alle moduler undervises i forskellige indlæringsmetoder og indlæringsprincipper i forhold til forskellige hunderacer og -typer.

Formålet er at give kursisterne kendskab til, hvilke øvelser der er væsentlige og spændende at arbejde med på et hold for hundeejere, der ønsker at træne deres hunde uden at have konkurrencedeltagelse for øje. Der skal her ikke fokuseres på hundens alder, men på hvordan man kan give familiehunden og den ejer grundlag for et godt og givende liv sammen.

Målet er, at trænerne bliver i stand til at give nye hundeejere et godt forhold til deres hunde  og inspirere mere erfarne hundeejere til stadig at udvikle nye udfordringer til hunden. Alle skal til stadighed opleve glæden ved at have en velopdragen, aktiv og velstimuleret hund.

Modul 13. 1 – Generel træning og aktivering

1 dag

Grundlæggende basis træning, herunder:

 • Belønningsformer, timing og kriterier
 • Håndtering
 • Indkald
 • Kontakt
 • Selvkontrol
 • Leg
 • Initiativ

Almindelige lydighedsfærdigheder

 • Gå pænt
 • Stå
 • Sit
 • Dæk
 • Spring
 • Fremadsendelser på 1000 måder
 • Miljøtræning

Aktivering

 • Mental
 • Balance indendørs- og udendørs

Modul 13.2 – Finde og bære

1 dag

Bære ting Næsearbejde

 • Sportræning på 1000 måder
 • Finde ting
 • ”Rundering”/ Rapport
 • Færtdiskrimination

Modul 13.3 – Afvekslende og anderledes træning

1 dag

Elementer fra agility og rally, rally-free som en del af familiehundetræning

Dogdancing som en del af familiehundetræning

Holdlege

Modul 13.4 – Kørekort til hund

1 dag

Gennemgang af programmet for DcHs Hundeførerkort, både teori og praktik.

Anvisning på hvordan prøve kan afholdes og bedømmes.